قیمت روز آهن آلات در بازار (۹۹/۰۵/۲۳) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

آخرین قیمت آهن آلات در ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۰.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۹۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۹۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۹۷.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۶۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۶۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۶۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۶۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۷.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۰۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۰۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۱.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار


چاپ