قیمت روز آهن آلات در بازار (۹۹/۰۵/۱۵) + جدول

اخبار

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده اما نرخ میلگرد و مفتول کاهش جزئی را تجربه کرده است.

آخرین قیمت آهن آلات در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۱.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۸.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۷.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۷۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۷۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۷۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۷۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۷۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۰۶.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار

چاپ