انتصاب جدید در وزارت صمت

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی علی ربیعی را به عنوان مدیرکل دفتر امور حقوقی این وزارتخانه منصوب کرد.

حسین مدرس خیابانی در حکم صادره آورده است:

انتظار دارم با رعایت اصل حاکمیت قانون و با اراده ای مبتنی بر اصول قانون مداری اقدامات لازم را در راستای حقوقی محور نمودن تصمیمات و تحقق اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه به انجام رسانید و با تکاپوی جدی و موثر خویش جایگاه واحدهای حقوقی سازمان ها و موسسات تابعه وزارت متبوع را بیش از پیش ارتقا دهید.

وی در این حکم تصریح کرده است: پی ریزی بستری قانونمند از کار ویژه های ذاتی واحدهای حقوقی در مسیر دستیابی به تعالی سازمانی خواهد بود.


چاپ