قیمت روز آهن آلات در بازار (۹۹/۰۵/۱۳) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده اما تیرآهن، میلگرد و خاموت کاهش جزئی را تجربه کرده است.

آخرین قیمت آهن آلات در ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۲.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۳.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۸.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۶۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۲.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۷۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۷۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۷۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۷۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۱۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۰۷.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار


چاپ