قیمت روز آهن آلات در بازار (۱۱مرداد) + جدول

قیمت انواع آهن آلات اعلام شد.

آخرین قیمت آهن آلات در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۲.۶۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۶.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۲.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۸۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۸۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۸۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۸۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۸۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۸۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۸۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۳۳.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۷.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار


چاپ