قیمت روز آهن آلات ساختمانی در بازار (۸مرداد) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده اما نرخ میلگرد کاهش جزئی را تجربه کرده است.

آخرین قیمت آهن آلات در ۸ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۳.۱۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۳.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۴.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۰۷.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۹۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۹۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۹۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۸۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۸۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۸۹.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۳.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۵.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۴.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار


چاپ