حفاری های انجام شده توسط شرکت تهیه و تولید موادمعدنی در سال ۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گزارشی میزان حفاری های صورت گرفته در استان ها را به تفکیک ارائه کرده است.

استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین میزان حفاری انجام شده در سال گذشته به میزان ۱۷ هزار و ۸۱ مترمربع بوده است.

 حفاری کرمان ۱۲ هزار و ۵۱۲ مترمربع، حفاری اصفهان ۱۰ هزار و ۷۸۳ مترمربع، حفاری های صورت گرفته در یزد ۲۱۸۸ مترمربع و حفاری ۲۰۲۷ مترمربع بوده است./معدن نیوز


چاپ